HÅLLBARHET

Vi vill bidra till ”en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina” (Kommissionens definition av hållbar utveckling, Brundtland-rapporten 1987). Vi har utvecklat ett hållbart synsätt och arbetar målmedvetet med dessa frågor. Varje år redovisas hela koncernens arbete i vår Hållbarhetsrapport tillsammans med uppföljning av mätetal.

Hållbart synsätt för oss är att:

 • hålla det vi lovar och ta fram kvalitativa lösningar
 • skapa konkurrensfördelar för våra kunder genom att arbeta kostnadseffektivt
 • bidra till att våra kunder når sina miljömål genom att alltid sikta mot hög miljöprestanda
 • få våra kunder att känna sig trygga i att vi utför våra tjänster på ett arbetsmiljömässigt bra och säkert sätt genom att vi alltid sätter arbetsmiljö och säkerhet först
 • få våra kunder att känna sig trygga i att vi utför våra tjänster på ett trafiksäkert sätt genom att kompetensutveckla och att följa upp

Vi vill vara ett ansvarstagande företag i samhället och därför bidrar vi till lokala föreningar och påverkar och förbättrar genom att delta i nätverk och samarbetsgrupper.

ARBETSMILJÖ

Sanero bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete efter anvisningar i ledningssystem som bygger på arbetsmiljölagen, SAM (Systematiskt ArbetsMiljöarbete) och kraven enligt OH SAS 18001. I samband med både externa och interna revisioner görs stickprov på efterlevnaden och vid skyddsronder framkommer eventuella brister beträffande arbetsmiljön, som kontinuerligt åtgärdas.

Samtliga i Alltransport-koncernen anställda har utsedda representanter i skyddskommittén för både kollektivanställda och tjänstemän. Information lämnas löpande, till personalen, från Arbetsmiljökommittén. Arbetsmiljökommittén genomför skyddsronder, går igenom åtgärder på avvikelser, förbättringsförslag, sjukfrånvaro, utbildningsplaner, löpande hälsokontroller med mera.

 

I vår Verksamhetshandbok finns tydliga anvisningar och information som berör internkontroll och arbetsmiljön. Förebyggande åtgärder genomförs som t.ex. skyddsronder, arbetsplatsträffar och riskanalyser. För att höja kvalitén på arbetsmiljöarbete genomfördes utbildningar för alla chefer, medverkande i skyddsombudet och i skyddskommittén.

Koncernen har framarbetade och levande rutiner kring allt från arbetsskada, krishantering och krishantering samt erbjuder företagshälsovård med hälsokontroller, förebyggande hälsorisker, arbetsanpassning och rehabilitering.

EKONOMI

Sanero och Alltransportkoncernen är i dag en målstyrd verksamhet. Vi utgår i grunden från våra ägardirektiv när vi upprättar våra affärsplaner och beslutar om målsättningar. För att långsiktigt säkerställa rätt målnivåer ligger vi nära våra kunder och marknaden för att lyssna in trender och förstå de krav som ställs på oss som leverantör. Arbetet bryts ner och vi skapar måltal inom koncernens alla områden.

Inom ekonomidelen finns traditionella ekonomiska mål uppsatta men också kvalitetsmål och produktivitetsmål. Genom att involvera personalen och mäta på rätt nivå i organisationen får vi en bra styrning av verksamheten. Ekonomi är för oss på Sanerolika viktigt som övriga områden inom hållbart företagande. En långsiktighet i dessa frågor är grunden för att kunna driva kvalitetsfrågor, miljöutveckling och ett socialt ansvarstagande. De ekonomiska målen är en central del av vårt Balanced Scorecard – Måltavlan på Sanero.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Sanero AB är dotterbolag i Alltransportkoncernen. Koncernen arbetar gemensamt med stöd till omvärden i allt från sponsring mot främst lokal ungdomsverksamhet till samarbeten med branschutbildningar. Vi är även aktiva i TRB där vi är med och driver utvecklingen kring drivmedel och diverse standarder.

TRAFIKSÄKERHET

Alltransportkoncernens ambition är att vara ett föredöme i trafiken, skapa en trafikmiljö som minimerar risker, förebygger skador och minskar miljöbelastningen. Koncernens bestämda uppfattning är att information och återkommande utbildning ger resultat. Trafiksäkerhetsarbetet är fortsatt ett självklart fokusområde. Rätt hastighet räddar liv och minskar påverkan på miljön. Därför arbetar koncernen systematiskt med hastighetsefterlevnad.

Alltransport har i flera år gett ut en förarhandbok som även omfattar Sanero AB. Det huvudsakliga syftet är att beskriva rutiner för att säkerställa rätt utförande av tjänsterna. I förarhandboken finns även delar av koncernens trafiksäkerhetsarbete med. Vid förändringar av verksamhet eller lagar arbetas en ny version fram så att korrekt information finns i förarhandboken. I nuvarande version ligger fokus på områden som ansvar, föredöme, miljö, alkohol och droger.

Alltransport har prioriterat följande trafiksäkerhetsområden i verksamheten:

 • Hastighet
 • Alkohol och droger
 • Kör- och vilotider
 • Bältesanvändning
 • Utbildning
 • Miljö och trafiksäkerhetsarbetet präglas av att transport- och entreprenad maskinarbeten är verksamhetens huvudaktiviteter. Därför ligger en tydlig fokus på transportrelaterade miljö- och trafiksäkerhetsmål.

Alltransports miljöansvar är att bevara den biologiska mångfalden och begränsa negativ påverkan på miljön och samhället. Alltransports trafiksäkerhetsansvar är att vara föredöme i trafiken, skapa en trafikmiljö som minimerar risken, förhindra skador och verka för att nollvisionen uppfylls. Saneros yrkesmässiga tillstånd för transport av avfall och transport av farligt avfall.